Általános szerződési feltételekFORDÍTÁS − ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1. Fordítás megrendelése személyesen, faxon, vagy E-mailen, de minden esetben írásban történik az általunk előzetesen vállalt határidők, fordítandó nyelv és a célnyelv megadásával, valamint a várhatóan felmerülő költségek feltüntetésével, továbbá az elkészült anyag átvételi módjának pontos megadásával. A megrendelés a Megrendelőlap kitöltésével és cégszerű aláírásával együtt érvényes. A megrendelést lemondani - minden anyagi következmény nélkül - csak az irodánkba érkezésétől számított 2 órán belül lehet. Az ezen időn túli lemondást az iroda nem tudja elfogadni.


2. A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel együtt rendelkezésünkre álljon a fordításhoz szükséges összes dokumentum, ellenkező esetben a teljesítési határidő meghosszabbodik. Az elkészült fordítást a megrendelésben kért módon Email-en, faxon vagy személyesen irodánkban adjuk át.


3. Megbízott a megbízás teljesítéséhez alvállalkozót vehet igénybe, ez azonban nem érintheti a teljesítési vállalásokat.


4. A fordítás díjának megállapítása az elkészült (célnyelvi) fordítás a Microsoft Word szövegszerkesztőn megállapítható karakterek szóközzel mennyiségének alapján történik.


5. A megrendelő az elvégzett munka ellenértékének kiegyenlítését számla alapján a fordítás átvételekor készpénzben kifizeti, vagy a kész fordítás elektronikus formában történő megküldését követő nyolc munkanapon belül átutalja (kivéve az ettől eltérő előzetes egyéni megállapodást).


6. A lektorálás nélküli nyersfordítás során a szakmai ismeretekkel rendelkező fordító az anyagok nyersfordítását készíti el, amikor a nyelvi érthetőség az elvárás, és ez nem széleskörű publikálásra szánt nyomdakész anyagot eredményez. Nagyobb jelentőségű fordítások, publikálásra szánt anyagok esetén a Megrendelő külön kérésére irodánk utólagos lektorálást végeztet, amelynek költsége a Megrendelőt terheli. A fordítás és/vagy a lektorálás során a fordító és/vagy a lektor a forrásanyag szövegétől és stílusától érdemben nem térhet el, abból a Megrendelő külön kérése nélkül nem vesz el, illetve nem tesz hozzá, munkájuk nem terjedhet ki az anyagok átírására vagy átszerkesztésére.


7. Műfordítás, stilisztikai javítások, szinonimák, illetve a cégre, ágazatra jellemző sajátos szakkifejezések, szakmai rövidítések használata, amennyiben ezeket a Megrendelő nem közli a fordítás megrendelésekor a Megbízottal, nem számítanak fordítási hiányosságoknak. Szintén nem feladata a fordítónak és/vagy a lektornak a forrásanyag szerkezetének vagy stílusának átalakítása, kivéve, ha a Megrendelő ezt a megrendelés során külön kéri.


8. A fordítóiroda a fordítás minőségével kapcsolatos reklamációt - a kifogásolt részek konkrét és pontos megjelölésével - az elkészült anyag átadásától számított 5 napon belül fogad el. A lektorálás nélkül rendelt normál fordítási folyamat, valamint a sürgős határidővel /különösen az azonnali (=aznapi) teljesítéssel/ történt rendelés csak korlátozott szavatosság érvényesítését tesz lehetővé. Vitás kérdések esetén mindkét félnek törekednie kell - az üzleti életben elvárható etikai normák betartása mellett - a kölcsönösen előnyös megegyezésre.


9. Az esetlegesen előforduló és megalapozottnak bizonyult hibák kijavítása a Megbízott feladata, és a  Megbízottnak a javításokat a Megbízóval egyeztetett, méltányos határidőn belül el kell végeznie. Amennyiben a Megbízó ezt megtagadja, vagy harmadik személyt kér fel az estleges hibák kijavítására, úgy ezzel a Megbízottat mentesíti a javítási, hiánypótlási kötelezettsége alól. Amennyiben a Megbízott teljesítette hiánypótlási vagy javítási kötelezettségét, a megbízás teljesítettnek minősül.


10. Az esetleges fordítási hibákkal a Megbízónak okozott kárért a Megbízott a polgári jog általános szabályai alapján felel. Kártérítési kötelezettsége kizárólag a megbízás összegének erejéig terjed.


11. Megbízott és az iroda valamennyi alkalmazottja, a feladattal kapcsolatba kerülő alvállalkozója a megbízás során titoktartási kötelezettséggel bír, és minden tudomásukra jutott személyes és üzleti titok megtartásáért felelősséggel tartozik.


12. A fordítás megrendelése egyben az iroda Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) elfogadását jelenti.